Pravidla webu, blogu a diskuzí

 

1,- Veškeré texty, které se zde nacházejí, mohou být považovány za politicky nekorektní, pobuřující, nestandardní, neortodoxní, neobvyklé, sexistické, rasistické, nacionalistické, xenofobní, homofobní, militantní, drastické, nebezpečné, duševní a fyzické zdraví poškozující nebo život ohrožující. Berte to prosím na vědomí. Pokud Vás uvedený obsah jakkoliv poškozuje, nevystavujte se jeho působení, neprodleně náš web opusťte a již se na něj nikdy nevracejte. 

2,- Veškeré texty, které se zde nacházejí mohou obsahovat překlepy, hrubky, gramatické chyby, nejasnosti, nepřesnosti. Berte to prosím na vědomí.

3,- Jevy, skutečnosti, události, postupy a informace zde uvedené, jsou zde proto, protože je provozovatel chtěl zveřejnit, a protože takový je jeho pohled na svět. Obsah webu a článků zde zveřejněných je výhradní věcí provozovatele.

4,- Můžete vyjádřit svůj názor v diskuzi, počítejte však s tím, že se téměř vždy najdou další diskutující, kteří s tím nebudou souhlasit, budou mít jiný pohled na věc anebo se jim Váš názor nebude líbit. Také Vám to dají patřičně najevo. Tak už to na světě chodí.

5,- Pokud se Vám náš web a jeho obsah nelíbí, pak ho nečtěte, nenavštěvujte, nekomentujte, neudílejte hodnocení a vůbec se mu vyhněte se širokým obloukem.

6,- Pravidla blogu a diskuzí

a,- Co platí v opravdovém životě, platí i zde.

b,- Diskuze by měla být věcná, srozumitelná a k tématu.

c,- Vyjadřuj se slušně a kultivovaně, nelži a nepomlouvej.

d,- Neporušuj platnou legislativu.

e,- Nenapadej ostatní diskutující.

7,- Příspěvky, které odporují těmto pravidlům mohou být smazány.

8,- Provozovatel si vyhrazuje plné právo smazat či odstranit libovolný komentář bez vysvětlení či varování a bez uvedení důvodu, a to i takový, který neporušuje uvedená pravidla.

9,- Provozovatel si vyhrazuje plné právo smazat či odstranit příspěvek nebo jakýkoliv jiný obsah webu bez vysvětlení, varování či bez uvedení důvodu.

10,- Příspěvky vyjadřují názory čtenářů. Provozovatel nemůže ovlivnit jejich obsah. Vyhrazuje si však právo je odstraňovat.

11,- Služby poskytované tímto webem jsou veřejně přístupné. Používání webu je podmíněno souhlasem s těmito pravidly. Návštěvník webu vyjadřuje souhlas s těmito pravidly jejich používáním, čtením či prohlížením.

12,- Bez souhlasu provozovatele není dovoleno používat tyto Stránky jinak než pro vlastní potřebu. Jiné využití podléhá předchozímu schválení provozovatele.

13,- Návštěvník se zavazuje, že při používání těchto stránek se bude řídit platnými právními předpisy České republiky, bude vždy jednat v souladu s těmito předpisy, dobrými mravy a těmito podmínkami.

14,- Není dovoleno jakýmkoliv způsobem zasahovat bez souhlasu provozovatele do obsahu či technické funkčnosti tohoto webu. Jediným oprávněným, který smí rozhodovat o změně, odstranění či doplnění jakékoliv části tohoto webu je pouze provozovatel.

15, - Návštěvník bere na vědomí a souhlasí s tím, že může dojít k částečné či úplné nefunkčnosti webu. Dále může dojít také ke změně či zrušení poskytovaného obsahu nebo služeb. Uvedené skutečnosti nezakládají návštěvníkovi webu nárok na náhradu škody.

16,- Tento web může obsahovat odkazy na internetové servery a stránky třetích stran. V těchto případech provozovatel neodpovídá za jejich obsah ani funkčnost.

17,- Vzhledem k výše avizovanému by web rozhodně neměly navštěvovat děti, nezletilí a neplnoleté osoby! Web je určen výhradně návštěvníkům starším osmnácti let a svéprávným. Návštěvník potvrzuje svůj minimální věk osmnáct let, čtením či prohlížením tohoto webu. Nedosáhl-li ještě výše uvedeného věku, je povinen stránky neprodleně opustit.

18,- Veškerý obsah webu je určen pouze k informačním, studijním a teoretickým účelům. Není smyslem kohokoliv nabádat k jakémukoliv následování či praktickému opakování uvedených postupů. Jsou-li některé pasáže popsány určitou formou, podobnou návodu, je to čistě projev literárního stylu autora, jakési politováníhodné nedopatření, rozhodně však ne nabádání ke konkrétnímu opakování uvedených činností. Jakkoliv se některý text může jevit jako návodný, nejedná se o návod. Jakkoliv mohou některé texty, ilustrace, grafiky, videa atp. působit návodně, není tomu tak. Pokud jej za návod považujete, je to jen Vaše věc, autora ani provozovatele do toho prosím nezatahujte. Provozovatel ani autor nemůže přebírat a nepřebírá žádnou odpovědnost za jakékoli trestní stíhání či obvinění vznesené vůči kterékoliv osobě v důsledku použití nebo zneužití některé z popsaných technik, metod či postupů, ani nenese odpovědnost za ztrátu, újmu, zranění či škodu takto způsobenou.

19,- Dodržujte vždy platnou legislativu, zejména legislativu ČR, EU a té země, ve které se nacházíte či k ní příslušíte. Některé popsané metody, techniky a postupy by při praktickém použití mohly porušit zákony České republiky, Evropské unie či kterékoliv země nebo společenství, proto jsou na tomto webu uvedeny výhradně a pouze k informativním a studijním účelům. Žádné informace z tohoto webu nebo z knih, brožur a příruček zde prodávaných, nesmí být využívány k páchání trestné činnosti ani zneužity proti zájmům České Republiky, Evropské unie, NATO atp.

20,- Policie České republiky, Bezpečnostní informační služba a různé další organizace, se zajímají o dění na tomto webu. Je to jejich práce. V rámci výkonu tohoto úkolu mimo jiné zjišťují IP adresy a totožnost návštěvníků či zákazníků tohoto webu. To se týká i diskutujících a jejich komentářů v diskuzích. Ve vlastním zájmu nikoho a nic nepopírejte, neschvalujte, neobhajujte, nehanobte, nepropagujte a nepodporujte. Pokud cítíte k někomu či k něčemu nenávist, nechte si to pro sebe, a hlavně ji nešiřte. Pro zkušeného vyšetřovatele či operativce je otázkou několika málo okamžiků, maximálně hodin, než zjistí Vaši IP adresu a následně Vaši totožnost. Provozovatel webu i poskytovatel jsou povinni s těmito orgány plně spolupracovat. Dobře zvažujte, co v komentáři napíšete. PrintScreen obrazovky, log webu atp. může být použit jako důkaz v trestním řízení proti Vám, takže ani včasné odstranění „závadného“ komentáře Vás nemusí ochránit před postihem. V případě trestného činu spáchaného uživatelem, diskutujícím či zákazníkem anebo v případě podezření na spáchání trestného činu uživatelem, diskutujícím či zákazníkem, je provozovatel oprávněn (a v některých případech i povinen) předat veškeré informace ohledně příslušného uživatele, diskutujícího či zákazníka příslušným orgánům státní moci, a to bez nutnosti informování takového uživatele, zákazníka či diskutujícího, o jehož informace se jedná.

21,- Diskutující či zákazník nesmí uvádět nepravdivé informace a vlastnosti ohledně sama sebe, přičemž se nesmí vydávat za jinou osobu, nesmí zveřejňovat obsah, který nepatří k jeho pravé identitě.

22,- Uživatel (diskutující, zákazník) se zavazuje, že v případě porušení jakékoliv povinnosti stanovené v těchto podmínkách bude informovat o takovém porušení provozovatele bez zbytečného odkladu. Každý uživatel je oprávněn oznámit provozovateli porušení podmínek jiným uživatelem, a to odesláním zprávy provozovateli přímo prostřednictvím tohoto webu.

23,- Při využívání webu provozovatel neodpovídá za služby dodávané třetími osobami, jako např. kvalita internetového připojení, kvalita telekomunikačních služeb dodávaných příslušným operátorem nebo výše poplatků, nebo za jednání uživatelů v rámci webu, jako např. zveřejnění, zpřístupnění nebo vytvoření jakéhokoliv souboru nebo příspěvku uživatele na webu nebo jakékoliv jednání učiněné uživatelem na webu. Uživatel je srozuměn s tím, že vůči provozovateli nemůže v tomto ohledu uplatňovat žádné nároky a současně se uživatel zavazuje, vůči provozovateli takové nároky neuplatňovat a pokud by takové nároky vznikly, pak se jich uživatel v okamžiku jejich vzniku vzdává. Provozovatel nijak neodpovídá za znemožnění či omezení užívání webu uživatelem v důsledku nepřístupnosti webu, způsobené poruchami provozu sítě internet, jakož i jinými okolnostmi technické povahy, které provozovatel není schopen ovlivnit nebo jejichž řešení vyžaduje součinnost třetích stran. Uživatel bere na vědomí, že z technických či jiných důvodů může být jeho přístup k webu omezen nebo přerušen. Provozovatel je oprávněn omezit nebo ukončit přístup k webu uživateli v případě jakéhokoliv porušení těchto podmínek ze strany uživatele. Za vznik jakékoliv újmy uživatele způsobené uvedeným přerušením nebo ukončením přístupu k webu nenese provozovatel žádnou odpovědnost a uživatel není oprávněn k náhradě žádné újmy, která tím uživateli v důsledku takového přerušení vznikne. Uživatel ponese veškeré právní následky, které vzniknou v důsledku porušení povinností uživatele, a to povinností podle těchto podmínek nebo povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy. Uživatel je dále povinen uhradit provozovateli veškeré náklady a výlohy vzniklé v důsledku uplatnění nároků třetích stran vůči provozovateli v důsledku jakéhokoliv porušení povinnosti uživatelem. Tím není dotčen nárok provozovatele a třetích stran na náhradu újmy či škody, včetně nemajetkové újmy, vzniklé v důsledku porušení jakékoliv z povinností uživatele. Uživatel není oprávněn jakkoliv provozovatele činit zodpovědným za jakékoliv právní nároky třetích stran, které vzniknou na základě zřízení registrace, využíváním webu nebo v jakékoliv souvislosti s nimi.

24,- Provozovatel si vyhrazuje právo určit způsob grafického zobrazení webu, registrace a jiných internetových aplikací, které provozuje a tento způsob kdykoli změnit, upravit nebo doplnit. Konkrétní způsob provedení registrace a užívání webu je stanoven v rámci příslušného rozhraní na webu a může být kdykoliv provozovatelem upraven nebo změněn, a to graficky, obsahově nebo jinak. Při provedení registrace a při využívání webu je Uživatel povinen se řídit příslušnými pokyny v rámci rozhraní na webu, pokud tyto pokyny nejsou uvedeny v těchto podmínkách. Pokyny týkající se technického provedení registrace jsou považovány za pokyny udělené podle těchto podmínek a jsou závazné.

25, - Provedením registrace nevznikají Uživateli žádná práva na používání ochranných známek, obchodních názvů, firemních log, autorských práv nebo jakýchkoliv dalších předmětů duševního vlastnictví provozovatele. Provozovatel má právo, ale ne povinnost, neustále monitorovat obsah webu a uživatelských účtů k zajištění chodu webu. Uživatel dává výslovné svolení provozovateli k tomu, aby činnost uživatele na webu, obsah, který zveřejňuje uživatel na webu a v rámci uživatelského účtu byl kdykoliv náhodně monitorován, a to zejména za účelem kontroly, zda uživatel při přístupu na web dodržuje podmínky. Provozovatel má právo, avšak nejedná se o povinnost, prověřit uživatele.

26, - Provozovatel neodpovídá za obsah, který uživatel, zákazník nebo návštěvník nebo kdokoliv jiný může zveřejnit na webu. Provozovatel si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění smazat veškerý takový obsah, který je nebo může být považován za nevhodný či v rozporu s těmito podmínkami nebo obecně závaznými právními předpisy, jakož i právo na úpravu, změnu, smazání a zákaz jakéhokoliv obsahu, který považuje za jinak závadný. Provozovatel je oprávněn v jakémkoliv rozsahu omezit nebo smazat zpřístupnění nebo zveřejnění jakéhokoliv souboru, sdělení, příspěvku, které bylo zveřejněno nebo zpřístupněno na webu nebo na uživatelském účtu v rozporu s podmínkami.

27, - Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že veškeré diskuze, komentáře, hodnocení, zprávy v rámci webu nebo na uživatelském účtu jsou veřejné a mohou být tedy přečteny bez vědomí uživatele. Veškerá komunikace, která bude probíhat na webu nebo na uživatelských účtech se považuje za veřejnou. Publikováním souborů, komentářů, zpráv, nebo jiných informací na webu nebo uživatelských účtech uživatel poskytuje provozovateli právo používat tyto soubory, informace, komentáře a zprávy k reklamním účelům, propagaci, výzkumu trhu nebo k jinému účelu v rámci právních předpisů.

28,- Provozovatel není vázán žádnými kodexy chování, ať již dobrovolnými či závaznými.

29,- Uživatel tímto výslovně potvrzuje, že se seznámil se všemi údaji uvedenými v tomto článku před provedením registrace.

30,- Berte prosím neustále na vědomí, že nežijete ve svobodné zemi, kde si můžete říkat nebo psát co Vás na napadne. Za svoje názory nebo pocity, které veřejně sdílíte s ostatními, můžete být vyšetřováni, hnáni k zodpovědnost či trestáni.

31,- Zakázaná témata a obsah diskuzních příspěvků:

a,- Obsah týkající se sexuality, erotiky a pornografie, a zejména obsah, který je pornografickým dílem, které zobrazuje dítě, nebo se v něm projevuje násilí nebo neúcta k člověku, nebo které zobrazuje pohlavní styk se zvířetem, a obsah, který by podněcoval ke kriminálnímu jednání nebo k jednání v rozporu s obecně závaznými právními předpisy v této oblasti.

b,- Nemorální, urážlivý či společensky nepřijatelný obsah.

c,- Rasismus, rasová, národnostní, náboženská a jiná nesnášenlivost, diskriminace, včetně pozitivní diskriminace, včetně pozitivní diskriminace. 

d,- Návody a výzvy k porušování platné legislativy.

Odkazy na jiné weby. Je možné uvádět pouze odkazy na internetové stránky, které souvisejí s danou diskuzí.

e,- Skrytá či neskrytá reklama a propagace výrobků, služeb, obchodů atp. Diskutující nesmí propagovat komerční aktivity a výrobky.

f,- Poškozování provozovatele tohoto webu, autorů příspěvků, jejich pověsti nebo jejich dalších projektů.

g,- LGBT, pohlaví a gendry, homosexualita a jiné sexuální úchylky.

h,- Politika a politické ideologie.

i,- Levicové či pravicové ideologie.

j,- Náboženství a pobuřující náboženské komentáře nebo nepřesné nebo zavádějící citace náboženských textů.

k,- Spam.

l,- Vyhrožování násilím nebo čímkoliv jiným jednotlivci či skupinám lidí.

m,- EU, NATO, OSN, migrace, emigrace, imigrace, uprchlictví, neziskové organizace, multikulturalismus, eko-aktivismus, lidská práva, ekologie, klima-alarmismus, genderová nebo jiná rovnost či nerovnost, ženská práva, machismus, feminismus.

n,- Dezinformace a konspirační teorie.

o,- Sdílení obsahu, který porušuje autorské právo.

p,- Soukromí jiných osob, zveřejňování jejich telefonních čísel, adresy či soukromé informace o nich. 

q,- Identifikační údaje obětí trestných činů či kohokoliv, kdo s tímto aktem prokazatelně a výslovně neudělil souhlas.

r,- Poplašné zprávy, a zprávy, které jsou nepravdivé.

s,- Obsah narušující osobnost, důstojnost, čest, vážnost, soukromí, projevy osobní povahy, tělesnou integritu kohokoliv či čehokoliv. 

t,- Obsah výhružné či pohoršující povahy, a to zejména v případě, že takový odkaz nebo komentář je způsobilý přivodit jedinci nebo cílové skupině pocit újmy.

u,- Obsah zahrnující jakékoliv svádění ke zneužívání návykových nebo životu nebezpečných látek nebo podporující nebo podněcující ke zneužívání takových látek.

v,- Obsah nacionalistický, fašistický, rasistický, xenofobní,

32,- Uživatel webu, návštěvník či zákazník výslovně prohlašuje, že nepáchá žádnou trestnou činnost, ani ji v minulosti nespáchal a nemá v úmyslu ji páchat. Pokud toto pravidlo poruší, je povinen to okamžitě oznámit provozovateli, musí web neprodleně opustit a přestat je využívat. Uživatel, návštěvník či zákazník se rovněž zavazuje, že informace, které získá na tomto webu, nebo v publikacích, knihách či videích prodávaných na tomto webu, nezneužije k páchání trestné činnosti. Pokud by toto pravidlo porušil, jednalo by se z jeho strany o podvod na provozovateli tohoto webu, se všemi trestně-právními důsledky, včetně např. náhrady vzniklé škody atp.

33,- Provozovateli náleží veškerá práva vyplývající z licence dle autorského zákona k vlastnímu obsahu stránek, včetně textu a jejich designu a veškerých grafických prvků na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto internetových stránkách.

34,- Provozovateli náleží veškerá práva vyplývající z licence dle autorského zákona k vlastnímu obsahu stránek, včetně textu a jejich designu a veškerých grafických prvků na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto internetových stránkách.

35,- Uživatel, návštěvník či zákazník se zavazuje, že nebude zasahovat do bezpečnosti, technické podstaty nebo obsahu těchto internetových stránek nebo je jinak zneužívat,
nebude zasahovat do používání těchto stránek ze strany jiných uživatelů,
nebude zasílat na tyto stránky zprávy obsahující viry nebo jakékoliv nebezpečné či škodlivé programy, nebude vytvářet falešné zprávy za účelem falšování identity odesílatele či se pokoušet proniknout jménem uživatelů, nebude se pokoušet získat přístup k těm částem stránek, které jsou vyloučeny z používání veřejnosti, nebude šířit na těchto internetových stránkách zprávy či materiály porušující právní předpisy České republiky.

36,- Obsah těchto internetových stránek, stejně jako knih, videí a publikací zde prezentovaných nebo prodávaných, má pouze informativní a nezávazný charakter. Provozovatel neručí za správnost, přesnost, pravdivost, a úplnost informací na těchto internetových stránkách, stejně jako neručí za funkčnost popsaných metod, taktik, technik či postupů, ani za ně nepřebírá žádnou odpovědnost. Pokud se přesto rozhodnete, že informace zde sdílené uvedete do praxe, činíte tak na vlastní nebezpečí.

37,- Pokud máte pocit, že zde vidíte video, fotografii, grafiku, ilustraci, text atp. zobrazující něco, co je ve Vaší zemi nelegální, pak je to proto, že video, fotografie, grafika, ilustrace, text atp. vznikly v zemi, kde je výše uvedené jednání legální. Typicky např. některé zbraně a doplňky jsou v některých zemích zakázané a v jiných ne, některé postupy či metody jsou v některých zemích zakázané a v jiných ne, někteří živočichové a rostliny jsou v některých zemích chráněné a v jiných ne atd. atd. Vše, co zde vidíte, vzniká legální cestou. Úzkostlivě dbáme na dodržování platných zákonů a ustanovení. Pokud máte dojem, že tomu tak není, pak se mýlíte.

38,- Obsah blogu nesmí být kopírován na jiné weby ani nesmí být jinak využíván, předáván, přeposílán atp. bez výslovného souhlasu provozovatele. Můžete jej však volně sdílet na sociálních sítích. Vždy však dbejte na to, aby bylo při sdílení jasné kdo je autorem příspěvku a aby bylo sdílení ozdrojováno – nejlépe funkčním odkazem na náš web.

39,- Pokud nebudete výše uvedená pravidla a podmínky úzkostlivě dodržovat, nebo je dokonce budete porušovat, ničemu se potom nedivte.