O B C H O D N Í    P O D M Í N K Y

NEJSME PLÁTCI DPH.

Veškeré zboží, které v e-shopu vidíte je skladem a je připraveno k odeslání.

(vyjma zboží výslovně označeného)

Odesíláme pouze v pracovní dny a to během 24, nejpozději během 48 hodin od zadání objednávky kupujícím.

Pokud jsou v některém z níže uvedených bodů tyto Obchodní podmínky v rozporu s aktuální a platnou legislativou, skutečné podmínky se pro koncového spotřebitele řídí zákonnou úpravou pro spotřebitele příznivější.

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.ozbrojtese.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. V případě kupní smlouvy, která byla uzavřena za použití prostředků komunikace na dálku a zboží bylo předáno prostřednictvím přepravní služby či kurýrem či vyzvednuto na naší pobočce, je prodávajícím společnost Meraki Group s.r.o., IČ: 04310781, se sídlem Pod Mlýnem 308, 760 01 Zlín, Česká republika.

Vymezení základních pojmů

Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně podnikatel (prodávající).

Dodavatel (prodávající) - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jedná se o podnikatele, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů, dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby. 

Kupující (odběratel či spotřebitel) – fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným než podnikatelským účelem.

Kupující, který není spotřebitelem (tedy podnikatel), který nakupuje výrobky či užívá služby a identifikuje se vůči prodávajícímu pomocí IČO a pod tímto IČO bude konat právní úkony.

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je zboží. Zboží je hmotný statek (předmět), který je určen k prodeji a je tedy předmětem obchodní transakce. To znamená, že zboží za určitých podmínek mění svého majitele – vlastnictví produktu přechází z prodávajícího na kupujícího. Podmínkou pro přechod vlastnictví je zaplacení kupní ceny.

Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě (objednávce).

Rozměry, hmotnost, barva a ostatní údaje uvedené na našich stránkách jsou údaji nezávaznými. V mnoha případech se jedná o kusovou výrobu, která se může výrazně lišit od výrobku na ilustračních fotografiích a od námi uvedených rozměrů. 

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Umístěním nabídky prodeje zboží na internetových stránkách vyjadřuje prodávající svoji vůli uzavřít kupní smlouvu na zboží (popř. služby) za uvedených podmínek. Kupní smlouva vzniká okamžikem řádného doručení objednávky kupujícího prodávajícímu.

V případě objednávky zboží, které bylo prodáváno v akci (výprodej, promo akce, zboží s dárkem, poslední kusy apod.) dochází k uzavření kupní smlouvy doručením zboží kupujícímu. Od těchto momentů mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Objednávku je možné stornovat pomocí e-mailového kontaktu uvedeného na našich internetových stránkách a to nejpozději do 4 hodin (240 minut) od okamžiku kdy byla objednávka doručena prodávajícímu.

Smlouva je uzavírána v jazyce českém. Nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícíhoho či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném, pro obě strany srozumitelném jazyce, za předpokladu výslovného souhlasu obou stran. Uzavřená smlouva (objednávka kupujícího) je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě www.ozbrojtese.cz a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefonický či e-mailový kontakt, cena připojení k internet atp.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které objednatel používá a prodávající nemá na jejich výši žádný vliv.

Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami, jakož i “Reklamačním řádem” a “Prohlášením o ochraně osobních údajů a dat zákazníků” a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má neomezenou možnost se s nimi seznámit.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je pravdivé vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

Prodávající má právo objednávku jako celek nebo pouze její část zrušit (stornovat) v případě, že objednané zboží během vyřizování objednávky nebude dostupné, případně se výrazným způsobem změní jeho cena či se změna bude týkat chybného parametru udané ceny předmětu zboží.

V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má naše firma právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si vyhrazujeme i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu popřípadě výrazným způsobem změní cenu či vlastnosti či parametry produktu.

O zrušení objednávky bude zákazník bezprostředně informován. Pokud již hodnotu objednaného zboží ve stornované objednávce uhradil, bude mu příslušná částka bezprostředně a neodkladně vrácena.

Vyplněním registračního formuláře či závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.ozbrojtese.cz dává kupující prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

Naše facebookové stránky nacházející se na adrese: https://www.facebook.com/OZBROJTESE.CZ nejsou e-shopem a není možné jejich prostřednictvím zakoupit zboží. Jedná se pouze o ilustrační a propagační firemní prezentaci aktuálního soritmentu.

Vystavení faktury

Kupující výslovně souhlasí s tím, že doklad o zaplacení (faktura) mu bude zaslán v elektronické podobě (formát PDF) e-mailem. 

Elektronická fakturace je českými i evropskými zákony uznávaná a podporovaná forma vystavování, zasílání a uchovávání daňových dokladů (faktur). Elektronické daňové doklady mají stejnou váhu jako papírové. Podrobné legislativní podmínky používání daňových dokladů v elektronické podobě naleznete v následujících zákonech (ve znění pozdějších předpisů): Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví; Zákon č. 235/2004 Sb., o DPH.

Pokud zákazník výslovně a prokazatelně požádá ještě před odesláním tištěné faktury v papírové podově, bude mu bezplatně vystavena tištěná faktura, která bude přibalena ke zboží a doručena spolu se zbožím. 

Pokud zákazník o tištěnou fakturu požádá až v okamžiku, kdy je zboží odesláno, bude mu faktura rovněž bezplatně vystavena. Její doručení k zákazníkovi (doporučené psaní atp.) však musí kupující uhradit, neboť tím prodávajícímu vznikají finanční náklady navíc. 

Stejně je tomu i s dobropisy atp. 

Péče o výrobku z kovu s povrchovou úpravou černěním

Jde o povrchovou úpravu klasickým alkalickým černěním, jehož výsledkem je slabá oxidační vrstva. Slabé špinění (černé prsty) je normální projev. Časem bude ustávat, až přestane téměř úplně. Vzhledem k tomu, že povrch byl před černěním opískován, jsou na povrchu mikrodůlky a mikrohrboly. Proto nejde ani intenzivním otíráním např. mastným hadrem očistit vrstvu oxidu zcela. Šlo by to jenom namočením do petroleje, což by ale bylo naprosto kontraproduktivní, neboť by výrobek začal okamžitě rezavět. Vrstva oxidu na povrchu zlepšuje nejenom vzhled, ale ve spojení s olejem poskytuje ochranu proti korozi. Pokud by byla odstraněna, dojde ke korozi. S tím souvisí i péče o výrobek. Nutno jej čas od času otřít hadrem s trochou oleje. Zejména, pokud se výrobek nachází v prostředí s větší vlhkostí (déšť, mlha, rosa, kaluže atp.) a nebo přichází do styku s lidskou pokoužkou (agresivní pot).

Cenové a kupní podmínky

Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu předem potvrdí telefonicky či e-mailem cenu a termín dodání. Tuto cenu je prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu české koruny vůči zahraničním měnám. Pokud kupující s takovouto změnou nesouhlasí, objednávku nepotvrdí a tato není realizována. Akční nabídky a slevové akce jsou platné vždy dle termínu u dané akce uvedené či do vyprodání zásob. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

Kupující je předem seznámen s celkovou cenou včetně dalších poplatků. Poplatky za dopravu jsou specifikovány v dodacích podmínkách. Balné a poštovné je vždy uvedeno jako samostatná položka na prodejním dokladu. Balným se rozumí bezpečné zabalení výrobku v případě, že původní obal nedostatečně chrání výrobek proti poškození při dopravě, zabalení výrobku páskou provázkem či motouzem tak, aby nemohlo dojít k otevření krabice bez porušení bezpečnostní pásky a další zajištění informací o výrobku pro nutné zajištění pojištění při dopravě výrobku. Pojištění výrobku proti poškození dopravcem při dopravě od dodavatele k zákazníkovi je dodavatelem zajištěno.

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce. Osobní předání zboží není možné. Provádí se jenom ve zcela výjimečných případech, není možné si jej vynucovat proti vůli prodávajícího.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího pod podmínkou zaplacení kupní ceny a jeho převzetím. Při převzetí zboží kupující obdrží fakturu, která je zároveň záručním listem v případě, že není přiložen záruční list výrobce. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na stránkách internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

Prodávající přijímá pouze platbu převodem na bankovní účet a nebo dobírkou a to rovněž na bankovní účet. V našem e-shopu není možné platit kartou, pomocí PayPal atp. Zásadně nepřijímáme hotovost a to ani při osobním předání zboží.

Dodací lhůta

Dodací lhůta na všechno zboží dodávané naší firmou je 24 hodin až tři kalendářní měsíce. Dodací lhůtou se rozumí doba od okamžiku potvrzení objednávky naší firmou do okamžiku předání zboží ve formě zásilky přepravci. U každého zboží vždy uvádíme údaje o dostupnosti a o počtu kusů skladem. Tento údaj je však pouze orientační a není pro prodávajícího závazný. Tento údaj se tedy může kdykoliv měnit a může dojít k situaci, že nebude v konkrétním okamžiku u konkrétního zboží aktuální. Proto vždy platí údaj o dodací lhůtě uvedený v našich obchodních podmínkách. Samozřejmě, že naší prioritou je mít vždy zboží skladem, doručit zboží zákazníkovi co nejdříve a aby údaj uvedený u zboží byl vždy aktuální a korektní tak, jak to jenom lze. Konkrétní doba dodání závisí také na schopnostech a možnostech přepravní služby.

Reklamace

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s  reklamačním řádem našeho internetového obchodu a platnou legislativou České republiky. Zboží lze reklamovat u prodávajícího dle podmínek našeho Reklamačního řádu s pomocí telefonického či e-mailového kontaktu uvedeného na našich internetových stránkách.

Odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů v případě distančních smluv

Kupující, který je spotřebitelem, má právo dle § 1829 a násl. Občanského zákoníku odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu do 14 dnů od převzetí zboží za předpokladu, že kupní smlouva byla uzavřena za použití prostředků komunikace na dálku. Pokud se tak spotřebitel rozhodne, je potřeba zboží poslat, případně dodat zpět bez zbytečného odkladu, maximálně však do 14 dnů od prokazatelného sdělení prodávajícímu o odstoupení od kupní smlouvy (odstoupení od smlouvy může být provedeno e-mailem, poštou či obdobným způsobem jasného a prokazatelného sdělného způsobu zachycující projev vůle kupujícího o odstoupení). Prodávající do 14 dnů od prokazatelného navrácení zboží či prokázání, že zboží bylo odesláno, vrátí zákazníkovi zpět odpovídající přijatou částku. Peníze za vrácené zboží budou převedeny na účet zákazníka až po tom co nám bude zboží prokazatelně doručeno. Kupující bere na vědomí, že prodávající může navrácenou cenu, kterou přijal, snížit o částku, kterou zboží ztratilo běžným užíváním. Toto snížení však bude vždy přiměřené s ohledem na dobu užívání a míru opotřebení navráceného zboží. Vrácení peněz probíhá výhradně převodem na bankovní účet kupujícího. Neumíme posílat peníze jinak než z účtu na účet, berte to prosím na vědomí! Není možné odstoupit od objednávky nebo vrátit zboží ve 14 denní lhůtě, jestliže se jedná o zboží na zakázku (např. kniha s věnováním od autora, kniha s podpisem autora atp.) a to z toho důvodu, že takové zboží je již dále neprodejné.

Přijaté peněžní prostředky však není podnikatel povinen vrátit spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že mu zboží odeslal.

V případě, kdy kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží (například doručení přepravní službou s expresním doručením), může prodávající kupujícímu vrátit náklady na dodání zboží ve výši nejlevnějšího nabízeného způsobu dodání zboží. Když se kupující rozhodne vrátit zboží bez udání důvodu v zákonné lhůtě 14 dnů, má nárok, aby mu prodejce vrátil částku odpovídající kupní ceně včetně dopravného, kupující však platí poštovné spojené s vrácením zboží.

Kupující bere výslovně na vědomí v souladu s § 1832 odst. 2, Občanského zákoníku, že v případě, kdy zvolil jiný než nejlevnější nabízený způsob dodání zboží, vrátí prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Uplatňuje-li kupující své právo na odstoupení od smlouvy do čtrnácti dnů od převzetí zboží, která byla uzavřena za použití prostředků komunikace na dálku a zboží mu bylo předáno prostřednictvím přepravní služby či kurýrem, uplatňuje toto své právo na aktuálním sídle firmy Meraki Group s.r.o., IČ: 04310781.

Kupující nemůže odstoupit podle § 1837 Občanského zákoníku od kupní smlouvy dojde-li k naplnění některého z níže uvedených ustanovení: 

a,- o poskytování služeb, jestliže tyto byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,

b,- o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu

c,- o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze,

d,- o dodávce zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

e,- o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost (to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů),

f,- o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

g,- o dodávce novin, periodik nebo časopisů

Kupující (fyzická osoba) může take odstoupit od kupní smlouvy dojde-li k naplnění některého z níže uvedených ustanovení:

a,- nevyřízení reklamace prodávajícím do 30 dnů (počítá se od následujícího dne)

b,- trojí reklamování stejné uznané závady (závadu určuje reklamační technik)

c,- čtyři reklamace různých uznaných závad

Zboží, které chcete reklamovat, nebo pokud chcete odstoupit od kupní smlouvy a vrátit zboží ve 14ti denní lhůtě, zasílejte zboží výhradně na tuto adresu:

Intrio s.r.o.

Mikuláškova 529/1

67401 Třebíč

Zboží lze reklamovat výhradně na této adrese!

Zboží po odstoupení 14ti denní lhůty lze zasílat pouze a výhradně na tuto adresu!

Dobírky zásadne nepřebíráme. Neposílejte nám dobírky!

Spory mezi spotřebitelem a prodávajícím

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz

Web: adr.coi.cz

Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.524/2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line, spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Práva a povinnosti prodávajícího

Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který je uveden v našich obchodních podmínkách. Při převzetí zboží obdrží kupující ke zboží vždy prodejní doklad.

Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné ve vztahu k třetím subjektům. Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.

Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným a nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.

V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem (např. bankovním převodem) a odstoupí-li prodávající od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku co nejdříve a bez zbytečných odkladů od okamžiku doručení písemného odstoupení od smlouvy.

Práva a povinnosti kupujícího

Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní i fakturační adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno. Kupující je povinen uvést pravdivé a aktuální kontakní údaje jako je např. e-mail či telefonický kontakt. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

V případě, že věc při převzetí kupujícím je v rozporu s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.

V případě zaplacení zboží online platební kartou, bankovním převodem nebo pomocí jiného online platebního prostředku předem, musí kupující při převzetí zboží na pobočce předložit platný státem vydaný doklad totožnosti (občanský průkaz, řidičský průkaz nebo cestovní pas). V případě, že si zákazník přeje vyzvednutí jinou osobou, musí o této skutečnosti prodávajícího buď telefonicky či e-mailem informovat s dostatečným předstihem a vybavit určenou osobu plnou mocí prokazující její zmocnění. Určená osoba se musí prokázat minimálně dvěma platnými doklady prokazujícími její totožnost (občanský průkaz, řidičský průkaz či cestovní pas).

D O D A C Í   A   P L A T E B N Í    P O D M Í N K Y

Veškeré zboží, které v e-shopu vidíte je skladem a je připraveno k odeslání.

Odesíláme pouze v pracovní dny a to během 24, nejpozději do 48 hodin od zadání objednávky kupujícím.

Zboží zasíláme (zatím) pouze do následujících zemí:

Česká republika

Slovensko

Polsko

Maďarsko

Dánsko

Rakousko

Německo

Meraki Group s.r.o. IČ: 04310781, akceptuje výhradně následující platební podmínky:

Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví společnosti Meraki Group s.r.o., , avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží kupujícím. Fakturační údaje kupujícího nelze měnit zpětně po odeslání objednávky. Meraki Group s.r.o. si vyhrazuje právo nabídnout kupujícímu pouze vybrané způsoby platby dle vlastního uvážení.  

Meraki Group s.r.o., IČ: 04310781. zajišťuje či zprostředkovává následující způsoby dodání:

Dodání prostřednictvím společnosti Česká pošta a.s.

Jednotlivé způsoby dopravy jsou nabízeny dle aktuální dostupnosti jednotlivých služeb a s ohledem na kapacitu a dojezdové možnosti. V případě zásahu vyšší moci či výpadku informačního systému, Meraki Group s.r.o., IČ: 04310781 nenese zodpovědnost za opožděné dodání zboží.

Všechny nabízené způsoby dopravy, jejich aktuální podmínky a ceny jsou nastaveny a automaticky vypočítány naším e-shopem.

Proč je cena přepravy v našem e-shopu takto vysoká? Protože zahrnuje balné, včetně ceny přepravního obalu (krabice, obálka, výplň chránící zboží před poškozením atp.) a protože náš smluvní dopravce má ceny nastaveny takto vysoko.

Dostupné dopravce pro Vaši zemi Vám zobrazí náš e-shop v objednávkovém formuláři. Aktuálně to jsou tito:

Česká republika - Zásilkovna, PPL, Česká pošta

Slovensko - Zásielkovňa, GLS, Slovenská pošta.

Maďarsko - DPD, Magyar Posta.

Polsko - DPD, Posta Polska.

Zaslání zboží jiným přepravcem není možné. Osobní vyzvednutí zboží není možné. Velikost zásilky a cena přepravy je automaticky určena přednastaveným algoritmem našeho e-shopu. Je možné, že při přijetí objednávky naši pracovníci seznají, že cena přepravy byla nastavena příliš vysoko a proto bude našimi pracovníky manuálně snížena pro Vaši konkrétní objednávku. Změny ceny se může udát pouze směrem dolů, nikdy směrem nahoru. Konečná cena přepravy tak může být pro zákazníka stanovena příznivějším způsobem, nikdy nemůže být vyšší než cena jakou zákazník odsouhlasil v okamžiku provedení objednávky.

Zboží zakoupené kupujícím, kterým je právnická osoba bude předáno pouze statutárnímu orgánu dané právnické osoby, či osobě, která se prokáže ověřenou plnou mocí, či osobě, která je uvedena jako „správce“ v profilu kupujícího na webové stránce www.ozbrojtese.cz. Zboží zakoupené kupujícím, kterým je osoba samostatně výdělečně činnou bude předáno pouze po předložení platného identifikačního průkazu (OP či cestovní pas).

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu info(zavináč)ozbrojtese.cz a sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat písemně společnosti Meraki Group s.r.o., IČ: 04310781 Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však společnosti Meraki Group s.r.o., IČ: 04310781 možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

ÚHRADA NÁKLADŮ ZA NEPŘEVZATÉ A NEVYZVEDNUTÉ ZÁSILKY

Objednávka v našem e-shopu je právně závazným aktem. Kliknutím na tlačítko „Objednat“ či „Dokončit objednávku“ s námi uzavíráte smlouvu. Prodávajícímu vzniká povinnost dodat Vám včas a v pořádku objednané zboží, Vám vzniká povinnost zboží zaplatit a převzít.

S balením a dodáním zboží jsou spojeny náklady. Cena zvoleného typu přepravy je vždy uvedena jak v elektronickém formuláři (vidíte a potvrzujte ji při objednávce), tak na faktuře, kterou Vám zasíláme. Pokud zásilku nepřevezmete, odmítnete ji převzít, nebo nevyzvednete u dopravce (Česká pošta, Zásilkovna, GLS, DPD, PPL, DHD atd.), zavazujete se nám uhradit všechny náklady spojené s balením zboží a jeho doručení k Vám. Jestli si chcete nákup tak zvaně „rozmyslet“, udělejte to dříve, než zboží zabalíme a odešleme, aby nám tak nevznikly výdaje. Ani naše práce není zadarmo, berte to prosím v úvahu.

Kupující je povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. V případě, že kupující zboží nepřevezme (např. nevyzvedne si jej v době uložení zásilky na příslušné pobočce), a zboží bude odesláno zpět prodávajícímu, má prodávající právo na náhradu škody ve výši odpovídající součtu poštovného za neúspěšné doručení zboží prodávajícímu a poštovného za navrácení zboží prodávajícímu.

Pokud objednáte zboží s platbou předem či na dobírku, zboží je Vám odesláno, a Vy jej nemůžete, nechcete nebo odmítáte převzít, veškeré náklady s tím spojené jdou za Vámi. Zásilka se nám po určité době vrátí od přepravce a zůstane ležet u nás, dokud nezaplatíte poplatek za dopravu znovu, abychom Vám mohli zásilku opětovně odeslat. Vracení peněz za zboží z důvodu, že jste si zásilku nepřevzali nebo nevyzvedli u přepravce nepřipadá v úvahu. Je Vaší povinností zásilku převzít, vyzvednout uloženou zásilku, reagovat na telefonáty, e-maily a SMS prodejce, reagovat na telefonáty, e-maily a SMS přepravce, vynaložit maximální úsilí, abyste zdárnému předání do Vašich rukou napomohli. Pokud nemáte čas přebírat zásilky, vyzvedávat uložené zásilky od přepravců, reagovat na telefonáty, e-maily a SMS přepravce, reagovat na telefonáty, e-maily a SMS prodejce atp., potom byste se neměli v e-shopech nich objednávat. Všechny dodatečné škody a náklaklady spojené s nepřevzetím zásilky od dopravce, s nevyzvednutím zásilky u přepravce, odmítáním převzít zásilku, nereagováním na výzvy k převzetí či vezvednutí zásilky hradí kupující.

Prodávající je dále v případě opakovaného neúspěšného pokusu o doručení zboží (zejména v případě dobírky) oprávněn odstoupit od kupní smlouvy.

Zásilka, která se nám vrátí, protože ji kupující nevyzvedl nebo nepřevzal, což je jeho povinností, bude u nás ležet a nebude kupujícímu opětovně zaslána, dokud kupující neuhradí v plné výši prodávajícímu náklady za první, druhé a případně i jakékoliv další odeslání zásilky. 

 Při náhradním doručení zboží kupujícímu, je kupující povinen uhradit cenu původního neúspěšného dodání zboží, jakož i cenu náhradního doručení zboží. Kupující neplatí cenu náhradního doručení zboží, jestliže bylo náhradní doručování způsobeno zaviněním prodávajícího.

 Kupující je povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady spojené s neúspěšným dodáním zboží nejpozději do 14 kalendářních dní od okamžiku, kdy je k tomu prodávajícím poprvé vyzván.

Při objednávce zboží zadáváte do objednávkového formuláře svoje telefonní číslo a e-mail. Pokud tak neučiníte, není možné objednávku dokončit. Jste povinni uvést správné a aktuální údaje. Na Vámi uvedený e-mail a telefonní číslo Vám pak od nás a od Vámi zvoleného dopravce chodí upozornění o stavu objednávky, o přepravě zásilky k Vám, o čase a místě doručení, o neúspěšném pokusu o doučení, o jejím uložení u dopravce atd. atd. Čtěte tato upozornění a reagujte na ně! Je ve Vašem zájmu, abyste dostali objednané zboží a nevznikly nám náklady spojené s neúspěšným doručením, které jsme následně oprávněni po Vás vymáhat. Pokud jde o e-mail – pravidelně kontrolujte, zda není Vaše e-mailová schránka přeplněná a pravidelně kontrolujte i složku „Spam“, aby se nestalo, že e-mail od nás skončí právě tam a Vy jej přehlédnete.

Úspěšné dokončení objednávky a doručení zboží až k Vám vyžaduje Vaši aktivní spolupráci! Dokončením objednávky v našem e-shopu se zavazujete k tomu, že budete k celému procesu přistupovat aktivně, že objednané zboží převezmete a pokud zboží nepřevezmete, uhradíte nám všechny náklady s tím spojené – zejména balné a cenu přepravy.

Pokud objednávku zrušíte ještě před zabalením a odesláním zboží, nebudeme Vám pochopitelně účtovat nic.

Tyto dodací podmínky jsou nedílnou součástí našich Obchodních podmínek.

Nedílnou součástí těchto Obchodních podmínek je také “Reklamační řád”, “Prohlášení o ochraně osobních údajů a dat zákazníků”, "Dodací podmínky", "Ujednání o autorských právech", "Prohlášení o užívání cookies" a "Platební podmínky".

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou v katalogu internetového obchodu www.ozbrojtese.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. května 2019. Obchodní podmínky jsou k dispozici v centrále a provozovnách prodávajícího nebo jako elektronický dokument na internetových stránkách www.ozbrojtese.cz. Změny těchto podmínek jsou vyhrazeny.

Tyto obchodní podmínky platí při nákupu na webu www.ozbrojtese.cz

Obchodní podmínky jsou součástí uzavřené kupní smlouvy a upravují vztahy mezi prodávajícím na jedné straně a kupujícím na straně druhé. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, vše v platném znění.

Každá objednávka, kterou kupující potvrdí, je považována za závaznou. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

Pro účely kupní smlouvy je platná nabídka zboží včetně kupní ceny zveřejněné na serveru v době odeslání objednávky kupujícím. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí v objednávkovém formuláři.

Smlouva je uzavírána vždy a pouze jenom v českém jazyce.

Odesláním objednávky dává kupující prodávajícímu svůj souhlas ke zpracování osobních údajů pro účely identifikace kupujícího vedoucí ke správnému a včasnému vyřízení objednávky.

Tyto obchodní podmínky představují svého druhu návrh smlouvy. Zaškrtnutím políčka „Souhlasím bezvýhradně s obchodními podmínkami“ dává kupující najevo svůj bezvýhradný souhlas s těmito podmínkami (smlouvou). Kliknutím na tlačítko „Objednat“ či „Dokončit objednávku“ uzavírá kupující s prodávajícím smlouvu, jejíž nedílnou součástí jsou tyto obchodní podmínky.

Nedílnou součástí těchto Obchodních podmínek je také:

“Reklamační řád”

“Prohlášení o ochraně osobních údajů a dat zákazníků”

"Dodací podmínky"

"Ujednání o autorských právech"

"Prohlášení o užívání cookies"

"Platební podmínky"

"Pravidla webu"