PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A DAT ZÁKAZNÍKŮ

Pokud je v některém z níže uvedených bodů tohoto prohlášení v rozporu s aktuální a platnou legislativou, skutečné podmínky se řídí zákonnou úpravou pro koncového spotřebitele příznivější.

Meraki Group s.r.o., IČ: 04310781, se sídlem Pod Mlýnem 308, 760 01 Zlín, Česká republika, vedená u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou C 89293, IČO 04310781, se řídí při zpracování informací o zákaznících platnými zákony České republiky, zejména zákonem o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb. Veškeré informace o zákaznících slouží výhradně pro interní potřebu společnosti, kromě nezbytného kontaktu a údajů o adrese, které jsou v případě dopravy zboží předávány přepravním společnostem.

Meraki Group s.r.o., IČ: 04310781 shromažďuje informace zadané zákazníky do našich elektronických formulářů. Povinnými údaji jsou jméno a příjmení (nebo firma), e-mail, ulice, číslo domu, město, poštovní směrovací číslo a název země. U všech uživatelů rovněž můžeme zaznamenávat historii nákupů. V praxi tak však nečiníme. Vaše osobní údaje neshromažďujeme ani nevyhodnocujeme. 

Osobní údaje o zákaznících shromažďujeme po dobu jejich zpracování. Zákazník může své údaje snadno měnit po přihlášení na stránkách www.ozbrojtese.cz. Osobní údaje je také možno vymazat z databáze společnosti. Žádosti o výmaz zasílejte písemně či elektronicky na námi uvedené kontatkní údaje.

Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu. Jako firma potřebujeme znát adresu, na kterou máme zboží dopravit, kontaktovat Vás v případě doplňujících dotazů nebo Vám poradit či doporučit produkty z naší nabídky.

Cookies používáme pouze k zajištění služeb e-shopu, nijak je nezkoumáme. Více o cookies se dozvíte v našem "Prohlášení o užívání cookies".

Toto prohlášení je platné a účinné od 1. května 2019. Prohlášení je k dispozici v centrále a provozovnách prodávajícího nebo jako elektronický dokument na internetových stránkých www.ozbrojtese.cz. Změny tohoto prohlášení jsou vyhrazeny.

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů a dat zákazníků je nedílnou součástí našich obchodních podmínek.

Nedílnou součástí těchto Obchodních podmínek je také “Reklamační řád”, “Prohlášení o ochraně osobních údajů a dat zákazníků”, "Dodací podmínky", "Ujednání o autorských právech", "Prohlášení o užívání cookies" a "Platební podmínky".

Vážení zákazníci a návštěvníci webu.

Z nějakého nepochopitelného důvodu nás legislativa nutí, abychom se k Vám chovali jako k pitomcům a vysvětlovali Vám, jak funguje internet. My si myslíme, že ten kdo nezná základní pravidla fungování silniční dopravy, jako je např. rozhlédnutí se vlevo a vpravo před vstupem do vozovky, po které straně se chodí či jezdí po silnici, dopravní značky a semafory, pravidlo pravé ruky atp. atp., neměl by se silniční dopravy žádným způsobem účastnit a pokud tak činí, tak jenom a pouze na vlastní nebezpečí.

Stejně je tomu i s užíváním internetu, sociálních sítí, googlováním a návštěvou různých webů.  Pokud nevíte, jak to funguje, pokud nevíte co dělat a co nedělat, pokud nevíte na co klikat a na co neklikat, neměli byste internet využívat a pokud už to děláte, tak jenom na vlastní nebezpečí. 

Legislativa, která nás nutí, abychom Vám vysvětlovali jak funguje brouzdání na internetu a jak fungují weby, které navštěvujete, má požadavky, které jsou v praxi nesplnitelné. Nic nebrání člověku zrakově postiženému, cizinci hovořícímu pro nás neznámým jazykem, dvouletému dítěti či člověku s těžkou mentální retardací navštívit náš web, avšak současně je naší povinností jej poučit a vysvětlit mu, jak náš web funguje. I mezi průměrně inteligentními dospělými jedinci je jenom minimum těch, kteří jsou schopni detailně porozumět těmto záležitostem, a ještě méně je těch, kteří o porozumění mají zájem. Všichni se díváme na televizi, ale jenom málokdo opravdu do detailu rozumí tomu jak televizor funguje. A teď si představte, že by měl výrobce televizoru povinnost seznámit diváky srozumitelným způsobem s technickou podstatou fungování televizních přijímačů.

Všichni jezdíme po silnicích, cestách a vozovkách, ať už hromadnou nebo individuální dopravou, přesto nejsme provozovateli a majiteli seznamováni s technickou podstatou fungování a užívání dopravní tepny, nejsme upozorňováni na radary propojené s fotografickými přístroji, které zaznamenávají naší polohu, čas, tvář a registrační značku vozidla, nejsme upozorňováni na pouliční a jiné kamery, nejsme upozorňováni na převodní stanice BTS, v jejichž dosahu projíždíme, ani na satelity patřící různým vládám, které nás zaznamenávají, natož abychom museli při průjezdu odkliknout souhlas. Přesto nějaká chytrá hlava přišla s tím, že na webu je to nezbytné. 

Každý soud i každý policista Vám řekne, že je Vaší povinností znát všechny zákony a řídit se jimi a na výmluvy na neznalost se nehledí. Přesto musí hospodští a restauratéři seznamovat svoje návštěvníky se zákony pomocí nesmyslných cedulek, protože je k tomu nutí zákon. Pokud tak neučiní, hrozí jim pokuta nebo úplná likvidace jejich podnikání. I my jsme nuceni Vás seznámit s tím, jak funguje náš web, přestože nejsme programátoři a sami tomu dokonale nerozumíme.

Čtěte prosím bedlivě následující řádky a přitom myslete na to, že jsme je vytvářeli dlouhé hodiny, pod hrozbou pokut, násilí ze strany úřadů a pod hrozbou případné likvidace. Ty dlouhé hodiny jsme pracovali pro stát zadarmo, avšak pod pohrůžkou, a stali jsme se tak novodobými otroky státu. Nahradili jsme stát, který sám má povinnost seznamovat občany s platnou legislativou, ale nečiní tak a namísto toho zneužívá podnikatelské subjekty k této činnosti.

P.S.: Chcete být na internetu anonymní? Naučte se s internetem pracovat, používejte VPN a Tor Browser. Chcete být zcela anonymní? Nepoužívejte internet, a zdaleka se vyhněte všem elektronickým zařízením.

 

Prohlášení o užívání cookies

V souladu s ustanovením § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, a Obecným nařízením o ochraně osobních údajů Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 Vás tímto informujeme, že naše servery využívají pro svoji činnost tzv. cookies.

Toto Prohlášení o užívání cookies je nedílnou součástí Obchodních podmínek.

Nedílnou součástí našich Obchodních podmínek je také “Reklamační řád”, “Prohlášení o ochraně osobních údajů a dat zákazníků”, "Dodací podmínky", "Ujednání o autorských právech", "Prohlášení o užívání cookies" a "Platební podmínky".

 

Informace o zpracování osobních údajů při nákupu online

Odesláním objednávky z internetového formuláře a dokončení objednávky na poskytnutí produktů či služeb, které nabízí firma Meraki Group s.r.o., potvrzuje uživatel, že je srozuměn s podmínkami ochrany osobních údajů, vyjadřuje svůj souhlas s jejich zněním, a že je v celém rozsahu akceptuje.

Poskytovatel je správcem osobních údajů uživatelů podle čl. 4 bod 7) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen: “GDPR”). Poskytovatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu s právními předpisy, zejm. GDPR.

Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Při poptávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení (jméno a příjmení, doručovací a fakturační adresa, telefon, email). Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení objednávky uživatele a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a Uživatelem. Účelem zpracování osobních údajů je dále zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, plnění právní povinnosti správce dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR a oprávněný zájem Poskytovatele dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávněným zájmem Poskytovatele je zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu.

Poskytovatel ukládá osobní údaje uživatele po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi poskytovatelem a uživatelem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů. Po jejím uplynutí budou údaje vymazány. Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

Uživatel má právo požadovat od poskytovatele přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. Uživatel má právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 odst. 1 písm. a), a c) až f) GDPR. Dále má uživatel právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

Uživatel má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

Uživatel nemá povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí osobních údajů je však nutným požadavkem pro:

  1.      pro uzavření a plnění smlouvy
  2.     zaslání nabídky či cenové kalkulace
  3.      poskytnutí odpovědí na vznesenou otázku uživatele

Bez poskytnutí osobních údajů není možné výše zmíněné akce ze strany poskytovatele plnit.

Ze strany Poskytovatele nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu č. 22 GDPR.

Kontaktní údaje správce

Meraki Group s.r.o.

Pod Mlýnem 308

76001 Zlín

Tel.: +420 733 508 704

E-mail: info@ozbrojtese.cz

Doba uložení osobních údajů

Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje uloženy u správce činí 100 let.

Další příjemci osobních údajů

Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy.

Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení 

Udělujete tímto souhlas společnosti Meraki Group s.r.o., aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala následující osobní údaje:

E-mailovou adresu 

Emailovou adresu je možné zpracovat na základě vámi uděleného souhlasu a bude zpracována za účelem zařazení do databáze pro zasílání obchodních sdělení.

Zájemce o využívání služeb Poskytovatele vyplněním kontaktního formuláře:

  1.      Souhlasí s použitím svých osobních údajů pro účely elektronického zasílání obchodních sdělení, reklamních materiálů a přímých nabídek produktů ze strany Poskytovatele a třetích subjektů, kdykoliv to uznají za vhodné
  2.      Prohlašuje, že zasílání informací nepovažuje za nevyžádanou reklamu ve smyslu zák. č. 40/1995 Sb. ve znění novel, neboť uživatel se zasílám informací ve spojení s § 7 zák. č. 480/2004 Sb. výslovně souhlasí.
  3.      Souhlas udělujete na zpracování po dobu 3 let a to za účelem zasílání obchodních sdělení, pokud tuto dobu neprodloužíte.
  4.     Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním dopisu, emailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení. Zpětvzetí souhlasu bude mít za následek zastavení zasílání obchodních sdělení.
  5.      Zpracování osobních údajů je prováděno společností Meraki Group s.r.o., tedy správcem osobních údajů, osobní údaje však pro tuto společnost mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

Poskytovalel serverhostingu:

ACTIVE 24, s.r.o.
Sokolovská 394/17
186 00 Praha 8

Fakturace a online zpracování plateb: 

Redbit , s.r.o.
Antonín Dvořáka 612
280 02 Kolín II

Přepravce:

Zásilkovna s.r.o.
Lihovarská 1060/12
190 00 Praha 9

a

Česká pošta s.p.
Politických vězňů 909/4
225 99 Praha 1

Vaše osobní údaje nesdílíme s třetími osobami, s výjimkou nutnou pro dodržení platných zákonů či jiných právních předpisů a projednání soudních řízení nebo vyřízení žádostí státní správy, při nutné ochraně před poškozením zdraví, majetku nebo zabezpečení nás nebo třetích osob tak, jak to vyžaduje nebo povoluje příslušný právní předpis,

Všichni uvedení zpracovatelé mají zavedeny a dodržují potřebné postupy pro ochranu našich i Vašich dat.

Sdílení údajů, které neumožňují zjištění totožnosti je možné pouze bez vazby na osobní údaje.

- Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

e) Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

- vzít souhlas kdykoliv zpět,

- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,

- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

- na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,

- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu, pokud má za to, že jeho práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s Nařízením.

Souhlas se zpracováním osobních údajů prostřednictvím cookies 

Správce osobních údajů, firma Meraki Group s.r.o. jakožto provozovatel této webové stránky, užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem cílení reklamy, zapamatování si přihlašovacích údajů, sledování průchodu webu a konkrétních událostí za účelem statistik chování návštěvníků webu.

Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější

Poskytovatel používá v rámci zvyšování kvality služeb, personalizace nabídky, sběru anonymních dat a pro analytické účely ve své prezentaci soubory cookies. Používáním webu Uživatel souhlasí s použitím zmíněné technologie. 

Užití cookies za účelem uvedeným v odst. 1 se považuje za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě vámi uděleného souhlasu, takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“).

Společnost Meraki Group s.r.o. může umístit soubory cookies nebo podobné soubory do Vašeho zařízení z bezpečnostních důvodů, aby nám sdělily, zda jste dříve již navštívil/a naše stránky, aby si systém pamatoval Vaše jazyková nastavení, zjistí, jste-li novým návštěvníkem nebo jinak usnadní navigaci na stránkách a personalizuje Vaše zkušenosti při návštěvě našich stránek. Soubory cookies nám umožňují shromažďovat technické a navigační informace, například typ prohlížeče, čas strávený na našich stránkách a navštívené stránky. Soubory cookies nám také umožňují vybrat, které z našich reklam nebo nabídek Vás s největší pravděpodobností zaujmou a zobrazí je, když jste na našich stránkách. Soubory cookies mohou zlepšit Vaše online zkušenosti uložením preferencí při návštěvě určité stránky. Celkově nám soubory cookies pomáhají poskytnout Vám lepší webový obsah tím, že nám umožňují sledovat, které stránky považujete za užitečné a které nikoli. Soubor cookie nám v žádném případě neposkytuje přístup k Vašemu zařízení ani žádné informace o Vás, poskytuje jen ty údaje, které se s námi rozhodnete sdílet.

Cookies mohou být v počítači uloženy po různě dlouhou dobu. Některé cookies jsou omezeny trváním relace (tzv. relační neboli „session cookies“). To znamená, že existují, pouze dokud je webový prohlížeč spuštěn, a po jeho ukončení jsou automaticky odstraněny. Jiné cookies jsou trvalé (tzv. „persistent cookies”). Tyto soubory cookies zůstávají ve webovém prohlížeči i po jeho ukončení až do stanoveného data, případně do jejich manuálního smazání uživatelem. Podle těchto cookies lze identifikovat počítač uživatele při opětovném spuštění webového prohlížeče a prohlížení internetu. V žádném případě soubory cookies neovlivní technické používání Vašeho počítače a neobsahují viry.

Session cookies

Tyto soubory cookies se při každé návštěvě používají jako "in-session" a vyprší při opuštění stránky nebo krátce poté: nejsou uloženy na Vašem zařízení trvale, neobsahují žádná osobní data a pomáhají tím, že minimalizují potřebu přenosu osobních údajů přes internet. Tyto soubory cookies mohou být smazány, nebo můžete odmítnout jejich použití, ale tím se zhorší výkon a Vaše zkušenosti s používáním stránek. Tyto soubory cookies také dělají „časová razítka“, která zaznamenávají čas přístupu na dané stránky a při opuštění stránek.

Sledovací soubory cookies

Tyto soubory cookies umožňují rozpoznat opakované návštěvy našich stránek. Přiřazením anonymního náhodně vytvořeného identifikátoru sledovací soubor cookies sleduje, odkud pochází uživatel našich stránek, jaký vyhledávací nástroj použil, na jaký odkaz na něm klikl, jaké klíčové slovo používal a kde na světě se nacházel, když vstupoval na naše stránky. Monitorováním těchto údajů můžeme zlepšit naše stránky.

Trvalé soubory cookies

Tento typ souboru cookies je uložen v zařízení na pevnou dobu (někdy po dobu několika hodin, někdy po dobu jednoho roku nebo déle) a při ukončení používání prohlížeče se nevymaže. Trvalé soubory cookies se používají tam, kde potřebujeme vědět, kdo jste při více než jednom prohlížení našich stránek. Tento typ souboru cookies lze například použít k ukládání Vašich preferencí, takže jsou zapamatovány pro příští návštěvu stránky.

Výkonnostní nebo analytické soubory cookies

Výkonnostní soubory cookies se používají k analýze používání stránek a ke sledování jejich výkonu, což nám umožňuje zlepšit Vaše zkušenosti s používáním stránek. Tyto soubory cookies nám pomáhají přizpůsobit obsah stránek tak, aby odrážel to, co uživatelé stránek považují za nejzajímavější a zjistit, kdy nastávají technické problémy se stránkami. Tyto údaje můžeme také využít k sestavování přehledů, které nám pomohou analyzovat, jak jsou stránky využívány, jaké jsou nejčastější problémy a jak můžeme stránky vylepšit.

Analytické Cookies můžeme použít pro:

- sledování počtu návštěvníků našich internetových stránek;

- sledování délky pobytu každého návštěvníka na našich stránkách;

- určení pořadí, ve kterém návštěvník navštěvuje různé části našich internetových stránek;

- posouzení toho, jaké části našich stránek je třeba zlepšit;

- optimalizaci stránek.

Funkční cookies

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby bylo možno procházet internetovou stránku či stránky JDE a používat jejich funkce, např. přístup do chráněných částí stránek. Bez těchto cookies nejsou takovéto funkce, a to včetně nákupních košíků a elektronických plateb, možné.

 

Tyto cookies můžeme použít pro:

- ověřování uživatelů pro bezpečné přihlášení;

- zapamatování si produktů, které přidáte do svého nákupního košíku během on-line nákupů;

- zapamatování si informací, které vyplňujete na různých stránkách při platbě nebo objednávce, abyste své údaje nemuseli vyplňovat opakovaně;

- předávání informací z jedné stránky na druhou, například při vyplňování dlouhého dotazníku nebo je-li třeba vyplnit vysoký počet údajů v rámci on-line objednávky;

- ukládání preferencí, jako např. jazyka, místa, počtu zobrazovaných výsledků vyhledávání apod.;

- ukládání nastavení pro optimální zobrazení videa, např. velikost vyrovnávací paměti a údaje o rozlišení Vašeho monitoru;

- načtení nastavení Vašeho prohlížeče, abychom mohli stránku na Vašem monitoru zobrazit optimálně;

- zjišťování nesprávného použití našich internetových stránek a služeb, např. záznamem několika po sobě jdoucích neúspěšných přihlášení;

- rovnoměrné načítání internetové stránky tak, aby tato zůstávala přístupná;

- nabízení možnosti uložit přihlašovací údaje, abyste je nemuseli zadávat pokaždé;

- možnost vložit na naši internetovou stránku reakci.

Reklamní cookies 

Naším cílem je poskytovat návštěvníkům našich stránek informace, které jsou pro ně co nejrelevantnější. Proto se snažíme naši stránku co nejvíce upravit pro každého návštěvníka. Činíme tak nejen prostřednictvím obsahu našich stránek, ale také prostřednictvím zobrazených reklam.

Aby bylo možné tyto úpravy provést, snažíme se získat představu o Vašich možných zájmech na základě Vámi již navštívených internetových stránek JDE a následného vypracování segmentovaného profilu. Na základě těchto zájmů pak můžeme upravit obsah a reklamy na našich internetových stránkách pro různé skupiny zákazníků. 

Cookies můžeme použít pro: 

- sledování toho, jaké reklamy Vám již byly zobrazeny, aby Vám nebyly zobrazovány vždy stejné reklamy;

- sledování počtu návštěvníků, kteří na reklamu kliknou;

- sledování počtu objednávek podaných prostřednictvím reklamy;

- záznam Vaší návštěvy internetových stránek a na základě toho posouzení Vašich zájmů;

- kontrolu toho, zda jste klikli na reklamu;

- informace o Vašem chování při prohlížení internetových stránek, které budou předány jiným internetovým stránkám;

- použití služeb třetích stran pro zobrazení reklam;

- zobrazování zajímavějších reklam na základě Vašeho používání sociálních médií.

Cookies sociálních médií 

Články, obrázky a videa, která si prohlížíte na našich stránkách, lze sdílet na sociálních médiích a označovat je jako „to se mi líbí“ prostřednictvím tlačítek. Cookies třetích osob z oblasti sociálních médií se používají k tomu, aby tato tlačítka mohla fungovat a aby vás poznala, když si přejete článek nebo video sdílet. 

Tyto cookies umožňují: 

- přihlášeným uživatelům vybraných sociálních médií přímo z naší stránky sdílet určitý obsah a označovat jej jako „to se mi líbí“.

Tyto třetí osoby z oblasti sociálních médií mohou také pro vlastní účely shromažďovat Vaše osobní údaje. Nemáme žádný vliv na to, jak tyto třetí osoby z oblasti sociálních médií Vaše osobní údaje používají. Pro více informací ke cookies nastaveným třetími osobami z oblasti sociálních médií a k možným údajům, které tyto cookies shromažďují, prosím nahlédněte do prohlášení příslušných třetích osob z oblasti sociálních médií o ochraně soukromí. Níže odkazujeme na prohlášení o ochraně zpracovávaných údajů ze strany hlavních sociálních médií, která společnost JDE používá nejvíce: 

Mohou být cookies zablokovány?

Můžete zvolit přijetí nebo odmítnutí souborů cookies. Většina webových prohlížečů automaticky přijímá soubory cookies, ale pokud chcete, můžete většinou upravit nastavení prohlížeče tak, aby cookies odmítly. Pokud byste nechtěli přijímat soubory cookies, většina prohlížečů vám umožní: (i) změnit nastavení prohlížeče, aby Vás upozornil, když obdržíte soubor cookies a umožní Vám vybrat, zda jej chcete přijmout; (ii) zakázat stávající cookies; nebo (iii) nastavit, aby prohlížeč automaticky odmítl cookies. Mějte však na paměti, že pokud zakážete nebo odmítnete soubory cookies, některé funkce a služby na našich webových stránkách nemusí fungovat správně, protože nemusíme být schopni Vás rozpoznat a přidružit k Vašim účtům. Nabídky, které Vám poskytneme při návštěvě, navíc pro Vás nemusí být relevantní nebo přizpůsobené Vašim zájmům.

Jak cookies spravovat 

Cookies uložené ve Vašem počítači můžete spravovat a/nebo mazat dle vlastního přání – pro podrobné informace viz stránka aboutcookies.org. Můžete vymazat všechny cookies, které jsou již ve Vašem počítači, a většinu prohlížečů můžete nastavit tak, že brání ukládání cookies. Pokud to však uděláte, může být zapotřebí při každé návštěvě určité internetové stránky ručně upravovat některé preference a některé služby a funkce nemusí fungovat. 

Informace, která získáváme, pokud navštívíte náš web (viz také níže podrobněji) a automaticky ukládáme některé informace v protokolech serveru. Tyto informace zahrnují:

- Informace o zařízení (informace o konkrétním zařízení, jeho operační systém, rozlišení obrazovky, typ a verze prohlížeče).

- Soubory cookies

- Pixelové značky - naše webové stránky mohou shromažďovat informace také pomocí tzv. pixelových značek (které mohou být sdíleny s třetími stranami). Ty podporují naše marketingové aktivity. Informace shromážděné pomocí těchto pixelových značek neumožňují identifikaci konkrétní osoby.

- Automatické informace z protokolu (viz také níže):

- IP adresu zařízení

- Jednotlivé požadavky (datum, čas, typ požadavku, stav požadavku)

- Informace o selhání a o chybách stránek

Pokyny pro blokování nebo povolení souborů cookies pro oblíbené webové prohlížeče


Internet Explorer 7 a 8
Firefox
Google Chrome
Apple Safari
Aboutcookies.org

Odkazy na jiné stránky

Naše stránky mohou poskytovat odkazy na jiné weby, které nevlastníme ani s nimi nepracujeme. To zahrnuje odkazy od inzerentů, sponzorů a partnerů, kteří mohou používat naše logo jako součást dohody. V rozsahu, v němž nejsou jakékoli propojené webové stránky součástí webových stránek společnosti Meraki Group s.r.o., nekontrolujeme, neodpovídáme ani neneseme odpovědnost za tyto webové stránky ani za jejich obsah, produkty, služby nebo zásady a postupy ochrany osobních údajů. Tyto jiné webové stránky mohou do Vašeho zařízení odesílat své vlastní soubory cookies, mohou nezávisle shromažďovat data nebo vyžadovat osobní údaje a mohou mít nebo nemít vlastní politiku ochrany osobních údajů. Měli byste také nezávisle posoudit pravost jakékoliv webové stránky, která se objeví nebo tvrdí, že je to jedna z našich stránek (včetně těch, které jsou propojeny prostřednictvím e-mailu nebo stránek sociálních sítí).

Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli: 

- poskytovatelem služby Google Analytics, Google Adwords, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

- poskytovatelem služby Facebook Pixel a Facebook Share, provozované společností Facebook, sídlem Menlo Park, California, United States.

 

Sesbírané cookies soubory jsou následně zpracovateli zpracovány následujícími způsoby:

- Google Analytics: https://www.google.com/analytics/terms/us.html

- Google Adwords: https://support.google.com/adwordspolicy/answer/6008942?hl=en

- Facebook https://www.facebook.com/policies/cookies/

Využívání služby Google Universal Analytics

Tyto internetové stránky využívají analytickou službu Universal Analytics, kterou poskytuje společnost Google Inc. (dále jen Google). Služba využívá cookies, textových souborů ukládaných ve vašem počítači, k analýze způsobu, jakým užíváte naše stránky. Údaje, které soubory cookie shromáždí (včetně vaší IP adresy), se ukládají na serverech Google v USA.

Na našich stránkách používáme prostředky anonymizace IP adres, což znamená, že IP adresy uživatelů z členských zemí EU a signatářských států Evropského hospodářského prostoru jsou společností Google předem odmazány. Pouze ve výjimečných případech přicházejí na servery Google v USA celé IP adresy a jsou pak odstraněny dodatečně. Jménem poskytovatele internetových stránek použije Google tyto údaje k analýze vašeho způsobu užívání webu, sestavování přehledů o aktivitách stránek a poskytování dalších služeb týkajících se užívání internetových stránek a internetu pro nás. Google nespojuje IP adresy získané v rámci služby Universal Analytics z vašeho počítače s jinými údaji, které vlastní. Ukládání souborů cookies ve svém počítači můžete zakázat příslušným nastavením prohlížeče. V takovém případě však některé funkce na našich stránkách nebudete moct používat. Můžete také zakázat Googlu shromažďovat a používat údaje o užívání internetových stránek prostřednictvím souborů cookies (včetně IP adres) stažením a instalací aplikace z odkazu https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Kliknutím na následující odkaz můžete zakázat shromažďování údajů službou Google Universal Analytics. Po kliknutí se nastaví zákazový soubor cookie, který pro veškeré budoucí návštěvy těchto stránek znemožní vaše sledování a ukládání informací o vašem chování.

Deaktivovat Google Universal Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Bližší informace o podmínkách užívání a ochraně osobních údajů naleznete na stránce

 http://www.google.com/analytics/terms/cz.html 

nebo

 https://policies.google.com/privacy?gl=de.

Naše webové stránky používají v rámci Universal Analytics nástroj "anonymizeIp", který anonymizuje zaznamenávání IP adres (IP maskování) a vylučuje osobní identifikaci.

Propojení na sociální sítě

Na našich internetových stránkách naleznete tlačítka sociálních sítí:

- Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA

- Google+, Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

- Twitter, Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA

- VKontakte, V Kontakte LLC (registered at prem. 1-N, bld. 12-14, Lit. A, Khersonskaya st., St.

- YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno CA 94066, USA

Na tlačítkách jsou zobrazeny logotypy jednotlivých sociálních sítí. Tlačítka však nejsou standardními pluginy sociálních sítí, ale pouze odkazy. Tlačítka lze aktivovat pouze úmyslně (kliknutím). Pokud na tlačítka nekliknete, žádné údaje se do sociálních sítí nepřenášejí. Kliknutím na tlačítka vyjadřujete souhlas s komunikací v příslušné sociální síti.

Po kliknutí funguje tlačítko jako sdílený plugin. Sociální síť pak dostává informace o stránce, ze které přicházíte, a ta je sdílená s vašimi přáteli a kontakty. Pro "sdílení" informací musíte být přihlášeni. Pokud nejste přihlášeni, otevře se vám přihlašovací stránka sociální sítě a stránky tuv-sud.cz opustíte. Pokud jste přihlášeni, přenese se váš like nebo doporučení článku.

Po kliknutí na tlačítko obdrží také sociální síť informaci o stránce, ze které přicházíte, a kdy se tak stalo. Mohou být také odeslány informace o vaší IP adrese, o vašem prohlížeči a jeho jazykovém nastavení. Kliknete-li na tlačítko, bude informace o tom předána do sociální sítě a použita podle strategie ochrany dat sítě.

Po kliknutí na takové tlačítko nemáme nadále kontrolu nad shromažďovanými a zpracovávanými údaji. Neneseme odpovědnost za další zpracování osobních údajů a nejsme řídicím subjektem ve smyslu GDPR. Neznáme také rozsah shromažďovaných údajů, právní prostředí, účel ani dobu ukládání. Proto také informace zde uvedené nemusí být úplné.

Údaje budou přenášeny bez ohledu na to, zda v daný okamžik máte u poskytovatele služby účet a jste k němu přihlášení nebo ne. Pokud jste u poskytovatele přihlášeni, data budou přiřazena přímo k vašemu účtu. Poskytovatel může rovněž také používat soubory cookies ukládané na váš počítač.

Pokud je nám známo, poskytovatelé těchto sítí ukládají tyto údaje do uživatelských profilů, které jsou využívány pro reklamu, průzkumy trhu a design stránek orientovaných na poptávku. Tento typ analýzy (i za nepřihlášené uživatele) slouží k prezentaci reklamy zaměřené podle zájmu a informují ostatní uživatele sociální sítě o vaší návštěvě našich internetových stránek. Máte právo odmítnout souhlas s vytvořením uživatelských profilů. Toto právo musíte uplatnit u příslušného poskytovatele.

Informace o účelu a rozsahu shromažďovaných údajů, jejich zpracování příslušným provozovatelem sociální sítě a o právech a ochraně osobních údajů naleznete na následujících odkazech:

- Facebook: http://www.facebook.com/about/privacy

- Google: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy

- Twitter: http://twitter.com/privacy

- Xing: https://www.xing.com/privacy

- Youtube: http://www.youtube.com/t/privacy_at_youtube

Pokud si nepřejete, aby sociální síť získala údaje o vás, neklikejte na tlačítko.

Uložení a zabezpečení dat

K ukládání dat využíváme služby poskytovatele hardwaru, síťového připojení a datových úložišť v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů.
Údaje, které shromažďujeme, jsou uchovávány a zpracovány pouze v rámci Evropského hospodářského prostoru.
Pracujeme průběžně na tom, abychom sebe i ostatní chránili před neoprávněným nakládáním s daty. Naše datové centrum je fyzicky i síťově zabezpečeno a data jsou zálohována. K datům má u nás přístup minimum osob (zaměstnanců) a to pouze v odůvodněných pracovních postupech.

Snažíme se osobní údaje důsledně chránit, ale musíme si všichni být vědomi, že internet není nikdy zcela bezpečný. Bezpečnost údajů přenášených na naši stranu zaručit v plné míře nemůžeme. Za přenosy neneseme odpovědnost, ale na ochranu informací u nás používáme proti zneužití dat nebo proti neoprávněnému přístupu striktní postupy zabezpečovací funkce.

Při každé návštěvě internetových stránek společnosti Meraki Group s.r.o. a při každém stažení souboru se data o přístupu dočasně ukládají a zpracovávají v souboru protokolu. Nástroj pro sledování pohybu návštěvníků na stránce („tracking tool“), který se používá pro analýzu využívání stánky, je nakonfigurován tak, že neprobíhá sběr žádných osobních údajů uživatele. Kromě toho máte možnost upravit nastavení svého prohlížeče tak, aby Vaše návštěva stránky nebyla vůbec zaznamenána a vyhodnocena (nastavení „Do Not Track“). Tímto nastavením prohlížeč signalizuje internetové stránce, zda si uživatel přeje být při návštěvě dané stránky sledován, či nikoliv. Pro informace o tom, jak lze nastavení prohlížeče upravit, zadejte např. do internetového vyhledávače „aktivovat do not track“ a připojte jméno prohlížeče.

 

Newsletter

Pokud si chcete nechat posílat newsletter nabízených na našich webových stránkách, vyžadujeme od Vás e-mailovou adresu a rovněž informace, které nám dovolí provést ověření, že jste vlastníkem uvedené e-mailové adresy a že souhlasíte se zasíláním newsletteru. Další data nejsou pořizována. Tato data používáme výhradně pro zasílání vyžadovaných informací a nepředáváme je dál třetím osobám.

Pokud jste si přihlásili newsletter, zašleme Vám potvrzovací e-mail s odkazem pro potvrzení přihlášení. Sdělené svolení k ukládání dat, e-mailové adresy a jejího použití za účelem zasílání newsletteru můžete kdykoliv odvolat, např. na odkazu pro odhlášení umístěném v newsletteru.

Vaše práva

V souvislost se svými osobními údaje máte vůči nám následující práva: 

- právo na přístup k osobním údajům, čl. 15 GDPR
- právo na opravu, čl. 16 GDPR
- právo na výmaz („právo být zapomenut“), čl. 17 GDPR
- právo na omezení zpracování, čl. 18 GDPR
- právo vznést námitku, čl. 21 GDPR
- právo na přenositelnost údajů, čl. 20 GDPR

V případě zpracování Vašich osobních údajů na základě Vašeho souhlasu máte právo tento kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním (čl. 7 odst. 3 GDPR).

Navíc máte právo podat stížnost proti zpracování svých osobních údajů z naší strany u dozorového úřadu na ochranu dat (čl. 77 GDPR).

 

Odmítnutí souborů Cookies

Používání souborů cookie lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Uživatelé, kteří si ukládání souborů cookie nepřejí mohou pomocí nastavení webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookie.

Případně mohou využít nástroj třetích stran, např. http://www.youronlinechoices.com/cz/vase-volby

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

- vzít souhlas se zpracováním zpět,

- požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,

- vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit zpracování,

- požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů – Správce výmaz provede, pokud výmaz není v rozporu s platnými právními předpisy a oprávněnými zájmy Správce,

- vykonat své právo na přenositelnost údajů,

- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu, pokud má za to, že jeho práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s Nařízením.

Závěrečná ustanovení

Uživatel souhlasí s těmito podmínkami zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu vyjadřuje uživatel, že si tyto podmínky přečetl, že s nimi vyjadřuje svůj souhlas a že je v celém rozsahu akceptuje.

Poskytovatel je oprávněn tyto podmínky kdykoliv  změnit. Poskytovatel je povinen bez zbytečného odkladu zveřejnit novou verzi podmínek na svých internetových stránkách.