Ujednání o autorských právech

Všechny knihy a publikace prodávané na těchto webových stránkách jakož i jejich grafické zpracování jsou chráněny autorským právem. Jakékoli kopírování, modifikace a šíření je protiprávní a podléhá autorskému zákonu č. 121/2000 Sb., o právu autorském.

Autorské právo chrání výsledek tvůrčí činnosti zhotovitele díla – autora. Předmětem práva autorského je dílo literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam (dále jen “dílo”). Dílem je zejména dílo slovesné vyjádřené řečí nebo písmem, dílo hudební, dílo dramatické a dílo hudebně dramatické, dílo choreografické a dílo pantomimické, dílo fotografické a dílo vyjádřené postupem podobným fotografii, dílo audiovizuální, jako je dílo kinematografické, dílo výtvarné, jako je dílo malířské, grafické a sochařské, dílo architektonické včetně díla urbanistického, dílo užitého umění a dílo kartografické (§ 2 odst. 1 č. 121/2000 Sb., o právu autorském).

Ochranu autorských děl a práv souvisejících s autorským právem upravuje zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, který obsahuje hmotněprávní a částečně i procesní úpravu. Vymáhání práv z autorských práv zajišťují v první instanci krajské soudy, odvolacím soudem je vrchní soud. Případné dovolání řeší Nejvyšší soud v Brně.

Podle vyčerpávající definice v § 2 odst. 1 autorského zákona, předmětem práva autorského je dílo literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam (dále jen “dílo”). Dílem je zejména dílo slovesné vyjádřené řečí nebo písmem, dílo hudební, dílo dramatické a dílo hudebně dramatické, dílo choreografické a dílo pantomimické, dílo fotografické a dílo vyjádřené postupem podobným fotografii, dílo audiovizuální, jako je dílo kinematografické, dílo výtvarné, jako je dílo malířské, grafické a sochařské, dílo architektonické včetně díla urbanistického, dílo užitého umění a dílo kartografické (§ 2 odst. 1 autorského zákona).

Za autorské dílo je považován rovněž původní, tedy originálně vytvořený počítačový program (software) a původní fotografie. Rovněž tvůrčí zpracování jiného autorského díla je považováno za nové autorské dílo, nicméně k takovému zpracování je třeba vždy souhlasu autora původního díla.
Autorský zákon tedy chrání jednak právo autora k jeho dílu, dále je ochrana poskytnuta i právům souvisejícím s právem autorským:

- práva výkonného umělce k jeho uměleckému výkonu,
- právo výrobce zvukového záznamu k jeho záznamu,
- právo výrobce zvukově obrazového záznamu k jeho záznamu,
- právo rozhlasového nebo televizního vysílatele k jeho původnímu vysílání

Je zejména výslovně zakázáno knihy kopírovat, fotografovat, skenovat a následně šířit prostřednictvím internetu, e-mailu, sociálních sítí, messengerů, peer to peer sítí, torrentů, pomocí přenosných datových nosičů jako jsou paměťové karty, CD disky, DVD disky, flash disky, hard disky, přenosné hard disky, diskety a dalšími podobnými způsoby a prostředky. Rovněž je zakázáno knihy natáčet prostředky videozáznamu a publikovat živě nebo ze záznamu. Jakékoliv kopírování, sdílení, rozmnožování či šíření knih je striktně zakázáno!

Porušení tohoto ustanovení ze strany kupujícího se automaticky považuje za neoprávněné užití autorského díla. Kupující se zavazuje v případě, že poruší předchozí odstavec, k jehož dodržování se zavázal, k uhrazení finanční pokuty ve výši 1.000.000,- Kč (jeden milión korun českých) autorovi knihy a to nejpozději do čtrnácti dnů od okamžiku, kdy dojde k porušení tohoto ustanovení.

Kupující výslovně bere na vědomí a souhlasí s tím, že všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu. Konkrétní osobu rozhodce a způsob jeho určení stanoví prodávající.

Toto ujednání o autorských právech je nedílnou součástí obchodních podmínek. 

Nedílnou součástí těchto Obchodních podmínek je také “Reklamační řád”, “Prohlášení o ochraně osobních údajů a dat zákazníků”, "Dodací podmínky", "Ujednání o autorských právech", "Prohlášení o užívání cookies" a "Platební podmínky".